Algemene verkoopsvoorwaarden

1 Toepasselijkheid

1.1. Alle contacten, aanbiedingen, overeenkomsten en de uitvoering ervan tussen onze firma en de klant worden uitsluitend beheerst door deze algemene voorwaarden.
1.2. De toepasselijkheid van de voorwaarden van de klant wordt uitdrukkelijk uitgesloten.

2 Offertes

2.1. Onze offertes zijn geheel vrijblijvend en binden geenszins onze firma.
2.2. Behoudens andersluidende vermeldingen is de geldigheid van onze offertes beperkt tot 1 maand vanaf de verzendingsdatum.
2.3. Offertes verplichten onze firma niet tot aanvaarding van een bestelling. Onze firma maakt voorbehoud om o.m. de kredietwaardigheid van de klant te evalueren.
2.4. Ontwerpen, schetsen, afbeeldingen, tekeningen en/of monsters worden enkel verstrekt op uitdrukkelijk verzoek van de klant en zijn volledig voor zijn rekening. Deze documenten mogen onder geen beding vermenigvuldigd noch aan derden ter hand gesteld worden.

3 Bestellingen

3.1 Bestellingen gebeuren uitdrukkelijk schriftelijk.
3.2. Alle bestellingen die worden overgemaakt voor rekening van een derde, ook indien zij aan deze laatste moeten gefactureerd worden, verbinden de besteller, die hoofdelijk en ondeelbaar met de derde verantwoordelijk is voor de betaling, indien de derde in gebreke mocht blijven.
3.3. Onze firma is gerechtigd om bestellingen te weigeren dan wel bepaalde voorwaarden aan de levering te verbinden, tenzij uitdrukkelijk anders bepaald.
3.4. Alle productinfo, prijszettingen en orderinformatie blijven ten allen tijde onder voorbehoud van mogelijke wijzigingen en correcties.
3.5. Het uitvoeren, onder welke vorm dan ook, van een voorgelegd model, geschiedt uitsluitend op risico van de besteller. Onze firma wijst derhalve iedere verantwoordelijkheid af inzake burgerlijke vervolgingen wegens o.m. namaak of auteursrechten. De besteller wordt geacht het recht verworven te hebben van de eigenaar van het model of de houder van het auteursrecht.
3.6. Voor gebeurlijke schade aan of verlies van originelen en van voorwerpen die aan de klanten toebehoren en bij onze firma in bewaring gelaten worden, wordt elke verantwoordelijkheid afgewezen. Het risico kan door een verzekering worden gedekt indien de klant zulks schriftelijk vraagt, doch de premie zal aan de klant aangerekend te worden.
3.7. Tekeningen, lithografieën, graveermodellen, sjablonen, stempels, matrijzen, programma’s e.d. vereist voor de uitvoering van ontvangen bestellingen, en door ons, of in onze opdracht door derden, vervaardigd, blijven steeds onze uitsluitende eigendom.
3.8. Wij behouden ons het recht voor op alle door ons te leveren artikelen ons merkteken, handelsmerk of firmanaam aan te brengen.

4 Leveringstermijn

De opgegeven leveringstermijnen zijn geheel vrijblijvend.
Bij overschrijding van de leveringstermijn heeft de klant geen recht op schadevergoeding dan wel ontbinding van de overeenkomst.

5 Klachten

5.1. Vanaf het moment van levering komen de producten voor risico van de klant.
5.2. De klant is verantwoordelijk voor de kwaliteitscontrole. Eventuele klachten van kwaliteitsgebreken dienen op straffe van verval binnen de 48 uur na levering via e-mail of fax en deugdelijk omschreven aan ons ter kennis zijn gebracht.
5.3. Eventuele andere klachten dienen op straffe van verval binnen de 8 dagen na levering via e-mail of fax en deugdelijk omschreven aan ons ter kennis zijn gebracht.
5.4. Klachten geven de klant geen recht om (een deel van) de betaling op te schorten, en verrekening door de klant wordt uitdrukkelijk uitgesloten.
5.5. Wij dienen de koper niet te vrijwaren voor verborgen gebreken.
5.6. Iedere aansprakelijkheid in hoofde van onze firma vervalt, indien de klant niet de redelijkerwijze door hem met betrekking tot de producten te nemen maatregelen heeft getroffen, o.a. ter beperking van de schade, of indien de producten na levering:
– door de klant zijn vervoerd;
– niet op de juiste wijze zijn opgeslagen;
– met andere producten zijn vermengd;
– door de klant of derden zijn be- of verwerkt;

6 Prijzen en betalingen

6.1. Alle opgegeven prijzen zijn, tenzij uitdrukkelijk anders overeengekomen, exclusief BTW.
6.2. Wijzigingen van factoren die de prijs kunnen beïnvloeden, zoals – maar niet beperkt tot – koersverschillen, overheidsmaatregelen, in- en uitvoerrechten, verzekeringspremies etc., mogen aan de klant doorgerekend worden zonder dat de klant hier het recht aan kan ontlenen de overeenkomst te ontbinden.
6.3. Alle facturen zijn contant betaalbaar te Westerlo, tenzij schriftelijk anders werd overeengekomen.
6.4. Bij niet-betaling van de factuur op de vervaldag zal er van rechtswege en zonder voorafgaande ingebrekestelling een intrest van 12% verschuldigd zijn alsook een forfaitaire schadevergoeding van 10% van het factuurbedrag, zonder afbreuk te doen aan alle andere rechten en vorderingen, schadeloosstellingen en intresten.
6.5. Bij niet-betaling van de factuur op de vervaldag zijn al de nog verschuldigde bedragen ineens en onmiddellijk opeisbaar.
6.6. Wanneer wij van oordeel zijn dat de klant zijn verplichtingen niet of niet tijdig zal kunnen nakomen, dan zijn wij gerechtigd van de klant vooruitbetaling of zekerheidsstelling te verlangen. Indien de klant hierop niet wenst in te gaan, behouden wij ons het recht voor om de gehele of gedeeltelijke bestelling te annuleren, zelfs indien de goederen reeds geheel of gedeeltelijk werden verzonden, afgeleverd of betaald.
6.7. Vanaf het moment dat de klant in verzuim is, zijn wij gerechtigd verdere bestellingen en/of leveringen uit hoofde van welke overeenkomst dan ook op te schorten totdat de openstaande facturen, inclusief intresten en kosten, volledig door de klant zijn voldaan.
6.8. Iedere betaling van de klant wordt geacht de betaling van de oudste nog openstaande factuur te zijn, eventueel vermeerderd met intresten en kosten, ongeacht bij betaling al dan niet uitdrukkelijk anders is vermeld.

7 Eigendomsvoorbehoud

7.1. Onverminderd het risico van de klant met betrekking tot de goederen, behouden wij ons het eigendomsrecht op de geleverde goederen tot volledige betaling van de prijs.
7.2. Voordat de eigendom van de producten is overgegaan op de klant is deze niet gerechtigd de producten aan derden te verhuren, in gebruik te geven, te verpanden of anderszins te bezwaren.
7.3. Ingeval van betaling door cheque, geschiedt de eigendomsoverdracht enkel na definitief incasso van het volledige bedrag.

8 Overmacht

8.1. Indien onze firma als gevolg van overmacht niet in staat is om haar verplichtingen te voldoen, worden deze verplichtingen opgeschort zolang de overmacht voortduurt.
8.2. Overmacht bestaat indien de uitvoering van de overeenkomst geheel of gedeeltelijk, al dan niet tijdelijk, wordt verhinderd door omstandigheden buiten de wil en/of invloed van onze firma, ongeacht of die omstandigheden ten tijde van het sluiten van de overeenkomst waren te voorzien. Tot die omstandigheden behoren onder meer: stakingen en bedrijfsbezettingen, ziekte van personeel, bedrijfsstoornissen, vertraagde of uitblijvende leveringen van toeleveranciers, transportstoringen etc.

9 Toepasselijk recht en bevoegde rechtbank

9.1. Op de krachtens deze voorwaarden te sluiten en gesloten overeenkomsten is het Belgische recht toepasselijk.
9.2. Alle geschillen tussen partijen zullen worden berecht door de bevoegde rechtbanken van Antwerpen.

 

General sales conditions

1. Applicability

1.1. Any contacts, offers, agreements and the execution thereof between our company and customers shall be governed exclusively by these general terms and conditions.

1.2. Applicability of any terms and conditions maintained by the customer shall be expressly excluded.

2. Price quotations

2.1. Our price quotations shall be entirely free of obligation and shall by no means bind our company.

2.2. Our price quotations shall be valid for no longer than 1 month as from the date on which they were sent, unless stated otherwise.

2.3. Price quotations shall not oblige our company to accept an order. Our company reserves the right to assess matters such as the customer’s credit rating.

2.4. Any designs, sketches, images, drawings and/or samples shall only be provided at the customer’s express request and entirely at his, her or its expense. Under no circumstances may such documents be reproduced or placed at the disposal of third parties.

3. Orders

3.1. Orders can only be done in written form.

3.2. Any orders which are placed for the account of a third party, even if they are to be invoiced to the latter, shall bind the party placing the order, who or which shall be jointly and severally liable for payment together with the third party if the third party fails to pay.

3.3. Our company shall be entitled to refuse orders or attach certain terms and conditions to the delivery, unless explicitly provided otherwise.

3.4. Any product information, pricing and order information shall be subject to possible changes and corrections at all times.

3.5. Proposed models executed in any form whatsoever, are entirely at the risk of the party placing the order. Our company therefore rejects any responsibility regarding civil prosecution due to such issues as copy or copyright. The party placing the order shall be considered as having acquired the right from the owner of the model or the holder of the copyright.

3.6. Any responsibility for any damage to or loss of original items and objects belonging to customers and left with our company for safekeeping shall be rejected. The risk can be covered by an insurance if the customer requests this in writing but the            customer shall be charged for the premium.

3.7. Any drawings, lithographs, engraving models, templates, stamps, moulds, programs, etc. needed to execute the orders received, and which we have manufactured or outsourced, shall remain our exclusive property at all times.

3.8. We reserve the right to apply our mark, trademark or company name to any items which we are to supply.

4. Delivery term

Any delivery terms stated shall be entirely free of obligation. The customer shall not be entitled to any compensation for damages or termination of the agreement if the delivery term is exceeded.

5. Complaints

5.1. The products shall be at the customer’s risk as from the moment they are delivered.

5.2. The customer is responsible for quality control. Upon penalty of nullity, any complaints concerning quality defects must be duly outlined and communicated to us by email or fax within 48 hours after delivery.

5.3. Upon penalty of nullity, any other complaints must be duly outlined and communicated to us by email or fax within 8 days after delivery.

5.4. Complaints do not entitle customers to (partly) suspend payment, and any set-off by customers shall be expressly excluded.

5.5. We shall not be obliged to indemnify any buyer against any hidden defects.

5.6. Any liability on the part of our company shall expire if the customer has failed to take the measures which he, she or it reasonably must take with regard to the products. This provision is aimed to restrict damage or to be applied in cases such as those in which, after delivery, the products have been:

– transported by the customer;

– stored improperly;

– mixed with other products;

– modified or processed by the customer

or any third parties.

6. Prices and payment

6.1. All prices indicated shall exclude VAT, unless there is an explicit agreement to the contrary.

6.2. Customers may be charged for any changes which may affect the price, such as – but not restricted to – exchange rate differences, government measures, import and export duties, insurance premiums, etc., and this shall not entitle customers to terminate the agreement.

6.3. Any invoices are payable cash in Westerlo, unless agreed otherwise in writing.

6.4. Interest of 12% and fixed compensation for damages in the amount of 10% of the invoiced amount shall be due by law and without prior notice of default, without prejudice to any other rights or claims, indemnification or interest if the invoice is not paid by the due date.

6.5. If the invoice is not paid by the due date, any other amounts still due shall be immediately due and payable in full.

6.6. We shall be entitled to demand advance payment or the provision of security from the customer if we are of the opinion that the latter will be unable to fulfil his, her or its obligations in good time or at all. If the customer does not wish to respond to such demands, we shall reserve the right to cancel the order in full or in part, even if part or all of the goods have already been sent, delivered or paid.

6.7. We shall be entitled to suspend any further orders and/or deliveries pursuant to any agreement whatsoever as from the moment on which the customer is in default until the customer has paid the outstanding invoices, in full, including interest and costs.

6.8. Any payment by the customer shall be considered to be payment for the oldest outstanding invoice, possibly augmented by interest and costs, regardless of whether the contrary is stated expressly when payment is made.

7. Reservation of ownership

7.1. We shall retain our property right to the goods delivered until the price is paid in full, without prejudice to the customer’s risk regarding the goods.

7.2. A customer shall not be entitled to rent out the products or make them available to third parties, pledge them or otherwise encumber them before ownership of the products has been transferred to the customer.

7.3. In case of payment by check, ownership shall transfer only after the total amount has been finally collected.

8. Force majeure

8.1. If our company is unable to fulfil its obligations due to force majeure, such obligations shall be suspended for the duration of the force majeure.

8.2. There is force majeure if the execution of the agreement is prevented, partly or entirely, whether or not temporarily, by circumstances beyond the control and/or influence of our company, regardless of whether or not such circumstances could have been foreseen at the time when the agreement was concluded. Such circumstances shall include: strike, factory occupation, staff illness, business disruption, delay in or failure of deliveries by suppliers, transport disruption, etc.

9. Applicable law and competent Court

9.1. Belgian law shall apply to any contracts which have already been or shall be concluded in accordance with these terms and conditions.

9.2. Any disputes between parties shall be settled by the competent Courts of Antwerp.

 

Conditions générales

1 Domaine d’application

1.1 Tous les contacts, les offres, les accords et leur mise en œuvre, entre National Tokens et le client, sont régies exclusivement par les présentes conditions générales.

1.2 L’application des termes et conditions du client est expressément exclue.

2. Offres

2.1 Nos offres sont sans engagement et sans obligation.

2.2 Sauf stipulation contraire, elles sont valables un mois à compter de leur envoi.

2.3 Créer un devis n’oblige pas notre compagnie d’accepter une commande. Notre société réserve le droit d’évaluer la solvabilité du client. – Si notre confiance dans la solvabilité de l’acheteur est entamée à la suite de procédures judiciaires engagées à son encontre ou d’autres événements démontrables nous conduisant à douter de la bonne mise en œuvre du contrat, nous nous réservons le droit d’exiger de l’acheteur qu’il fournisse une caution pour toute la durée d’exécution du contrat.

2.4 Les modèles, diagrammes, illustrations, dessins et/ou échantillons ne seront fournis que si le client en fait expressément la demande et seront entièrement à ses frais. Ces documents ne peuvent en aucun cas être copiés ou mis à la disposition de tiers.

3. Commandes

3.1 Les commandes sont passées uniquement par écrit.

3.2 Toutes les commandes passées pour le compte d’un tiers, même si elles doivent être facturées audit tiers, engagent la personne qui a passé la commande, laquelle sera responsable du paiement en cas de défaut du tiers.

3.3 Notre société est en droit de fixer certaines conditions et de refuser des commandes ou des livraison, sauf dispositions contraires.

3.4 Tous les informations de produits, des devis et bons de commandes, reste sous réserve de modification.

3.5Le modèle fourni sera réalisé, quelle qu’en soit la forme, aux risques de la personne qui a passé la commande. Nous déclinons toute responsabilité en cas de procédures civiles résultant d’une limitation du droit d’auteur. Le client sera supposé avoir obtenu le droit d’utiliser le modèle auprès de son propriétaire ou du détenteur du droit d’auteur. Nous déclinons toute responsabilité en cas de dommages aux originaux et aux produits qui appartiennent au client et dont nous avons la garde, ou en cas de perte de ceux-ci. Les risques liés au transport sont à charge du destinataire/de l’acheteur. Les différents risques peuvent être couverts par une assurance si le client en fait la demande par écrit, la prime étant à sa charge.

3.6 En cas de livraison non conforme ou d’erreur, de quelque type que ce soit, notre responsabilité se limitera à refaire le travail. L’acheteur renonce à toute autre forme de dommages-intérêts.

3.7 Les dessins, lithographies, modèles de gravure, pochoirs, étampes, matrices, programmes, etc. nécessaires à l’exécution des commandes reçues que nous fabriquons, ou que nous faisons fabriquer par des tiers pour notre compte, demeureront notre propriété exclusive. Néanmoins, nous les utiliserons exclusivement pour le client.

3.8 Nous nous réservons le droit d’appliquer notre marque, en tant que marque de fabrique ou de dénomination sociale, sur tous les produits que nous fournissons.

4. Date de livraison

Les dates de livraison sont sans obligation. L’acheteur ne pourra réclamer aucuns dommages et intérêts. Un retard de livraison ne pourra en aucun cas donner lieu à l’annulation de la commande.

5. Plaintes

5.1 A partir de la réception, les produits sont au risque du client.

5.2 Le client est responsable du contrôle de la qualité. Toutes les plaintes des défauts de qualité doivent, sous peine de nullité, nous être notifiées dans les 48 heures après la livraison par e-mail ou par fax.

5.3 Les plaintes doivent être déposées par écrit dans les huit jours suivant la réception de la facture et/ou de la livraison.

5.4 Les plaintes ne donnent pas le droit  au client de suspendre le règlement de ses paiements.

5.5 Le vendeur n’est pas tenu d’indemniser l’acheteur en cas de vices cachés

5.6 Chaque responsabilité de notre société, expire, si le client n’a pas pris les mesures raisonnable concernant les produits, notamment pour réduire les dommages, ou si les produits après la livraison :
– ont été transportés par le client ;

– pas correctement stockée;

– mélangés avec d’autres produits;

– ouvrés ou transformés par le client ou du tiers.

6. Paiements

6.1 Tous les prix sont exclusivement hors TVA, sauf convention contraire.

6.2 Suite à des facteurs externe à notre société et de façon non exhaustive tel que : pertes de changes, mesures gouvernementales, droits d’importation, et  d’exportation, prime d’assurance, etc., les prix peuvent changer, sans que le client a le droit de d’annuler son contrat.

6.3 Tous les factures sont payables comptant à Westerlo, sauf accord contraire par écrit.

6.4 Si le paiement n’est pas effectué à échéance, un intérêt de 12 % sera dû de plein droit sans obligation de préavis de défaut de paiement.

En cas de non-paiement, une indemnisation fixe d’un montant équivalant à 10 % du montant de la facture sera due, sans préjudice de tous autres droits et recours, indemnisations et intérêts.

6.5 Si une facture n’est pas payée à échéance, tous les montants restant dus devront être payés immédiatement, en un seul versement.

6.6 Si l’on considère que le client ne rempli pas ses obligations en temps, nous sommes qualifié de demander un paiement anticipé ou un dépôt de caution du client. – Si l’acheteur refuse, nous nous réservons le droit d’annuler la totalité ou une partie de la commande, et ce même si les produits ont déjà été intégralement ou partiellement expédiés, livrés ou payés.

6.7 Si le client n’honore pas ses engagements de règlement, nous sommes qualifié pour suspendre tous les ordres de commandes et/ou livraisons, en cours, jusqu’au règlement complet par le client des factures impayées, des intérêts et dépenses incluses.

6.8 Chaque paiement par le client est réputé être le paiement de la facture la plus ancienne majoré éventuellement des intérêts de retard des règlements et autres dépenses de recouvrement, indépendamment de  la facture en cours.

7. Conservation du droit de propriété

7.1 Malgré le risque du client en ce qui concerne les produits, nous nous réservons la propriété des marchandises jusqu’au paiement intégral du prix demandé.

7.2 Tant que les produits ne sont pas payés entièrement, ils restent notre propriété, et le client ne peut pas ni les vendre, les donner, ou les louer à des tiers.

7.3 En cas de paiement par chèque, le transfert de propriété ne sera effectué qu’une fois l’intégralité de la somme reçue.

8 Force majeure

8.1- Si notre société ne peut pas respecter ses obligations pour cause de force majeure, les obligations sont suspendues tant que la force majeure se poursuit.

8.2 – La force majeure existe si l’exécution du contrat est empêché, en partie ou totalement et de façon temporaire ou non, par des circonstances indépendantes et/ou hors d’influence de notre société, indépendamment des circonstances prévu dans la conclusion du contrat. Les circonstances comprennent : les grèves et occupations d’usines,  maladie du personnel,  pannes, retard de livraisons des fournisseurs,  perturbations de transport, etc.

9. Litiges

9.1 Le droit belge s’applique entre les parties

9.2En cas de litige entre les parties, la Justice de paix de Anvers (Antwerpen) ou les tribunaux de l’arrondissement de Turnhout seront seuls compétents.